สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร


Previous | 1 | 2 | 3 |
วันที่สมัคร หัวข้อหลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่รับ การสมัคร
18 มิ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 3 มนู บ่อสะอาด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
14 มิ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 4/60 วันที่ 21-26 สิงหาคม 2560 3 นิตยา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
13 มิ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (ทบทวน 6 ชั่วโมง) รุ่น 3/60 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 1 จันทร์สุดา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
12 มิ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 นางสาวอุมาภรณ์ สุขประสบโชค น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
10 มิ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 อาทิตย์ นาราเศรษฐกุล น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
7 มิ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 นิธิพงศ์ ช่างหล่อ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
7 มิ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 น.ส.นันทิดา กรเกษม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
6 มิ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 บัณฑูร นาคะศิริ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
5 มิ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 น.ส. ปนัดดา เรืองอิ่ม น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
5 มิ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 2 เบ็ญจวรรณ มุกดาพันธ์ (สอบซ่อม) น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
5 มิ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 เบ็ญจวรรณ มุกดาพันธ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
5 มิ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 นางสาวทิพวรรณ ซังยืนยง (สอบซ่อม) น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
3 มิ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 4/60 วันที่ 21-26 สิงหาคม 2560 2 นางสาวนันทิดา เสนาพันธุ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
2 มิ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 คุณรษา นามวงษ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
2 มิ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 นายกฤตย แย้มสิน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
1 มิ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 2 นางวายุณี บริบูรณ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
1 มิ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 กรรณิการ์ แสงสุวรรณ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
1 มิ.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 2 พิมพ์ประภา แสงโสภิต น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
30 พ.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 4/60 วันที่ 21-26 สิงหาคม 2560 1 คุณสุจิตรา วัฒนะไพบูลย์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
26 พ.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 นาย ราชศักดิ์ นวลหอม นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
26 พ.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 เสกสรร จันเจริญ นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
23 พ.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 2 นายทวีป สกุลเเฟง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
23 พ.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 นางสาวนุจรี หมันมณี นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
22 พ.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 3 รศ.ดร.อุทัย ผ่องรัศมี (สอบซ่อม) น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
22 พ.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 3 รศ.ดร.อุทัย ผ่องรัศมี (สอบซ่อม) น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
22 พ.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 3 น.ส.รุ่งฤดี คงเสือ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
22 พ.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 2 นางสาวชลธิชา พุ่มฉัตร น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
20 พ.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 นาย รังสิมันตุ์ แสงสุวรรณ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
18 พ.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 3 ประทีป ช่างทอง (สอบซ่อม) นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
13 พ.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (ทบทวน 6 ชั่วโมง) รุ่น 3/60 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 3 น.ส.อรุณศรี สกุลรุ่งประเสริฐ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
13 พ.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (ทบทวน 6 ชั่วโมง) รุ่น 3/60 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 3 น.ส.อรุณศรี สกุลรุ่งประเสริฐ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
9 พ.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (ทบทวน 6 ชั่วโมง) รุ่น 2/60 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 1 ธิดารัตน์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
2 พ.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 นางสาวหนึ่งฤทัย มั่งมูล น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
2 พ.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 3 นางสาวหนึ่งฤทัย มั่งมูล น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
27 เม.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 สถาปัตย์ นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
22 เม.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 4/60 วันที่ 21-26 สิงหาคม 2560 1 มนู บ่อสะอาด นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
22 เม.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 คุณ วิภาวดี รื่นจิตร์ นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
20 เม.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 2 คุณสุจิตรา วัฒนะไพบูลย์ นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
20 เม.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 2/60 วันที่ 24-29 เมษายน 2560 1 ภัณฑิรา วิเศษศิลากาญจน์ นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
11 เม.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 2/60 วันที่ 24-29 เมษายน 2560 3 ประทีป ช่างทอง นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
11 เม.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 3/60 วันที่ 19-24 มิถุนายน 2560 1 นายวิษณุ วุฒิเพ็ชร์ นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
4 เม.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 2/60 วันที่ 24-29 เมษายน 2560 1 ชัชกรน์ ศรัณย์เวชกุล นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
4 เม.ย. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 2/60 วันที่ 24-29 เมษายน 2560 1 ชัชกรน์ ศรัณย์เวชกุล นายไอศูรย์ ดามาพงศ์
31 มี.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่น 2/60 วันที่ 24-29 เมษายน 2560 2 นส.อัญชลี ใจบำรุง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
15 มี.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (ทบทวน 6 ชั่วโมง) รุ่น 3/60 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 1 จันทร์สุดา แพงศรี นายสุรธัช เพียรประสิทธิ
15 มี.ค. 60   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (ทบทวน 6 ชั่วโมง) รุ่น 2/60 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 1 จันทร์สุดา แพงศรี นายสุรธัช เพียรประสิทธิ

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 65

Yesterday 64

Week 428

Month 1486

All 10243

Currently are 12 guests and no members online