สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.)

Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

 

iso-9001-ukas-014-resize.jpg

Impressive Accountability Awareness

ความมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ

Teamwork

การทำงานเป็นทีม

Dedication to Services

การใส่ใจเรื่องคุณภาพ

Integrity of Service Mind

ความมีจิตสำนึกในการให้บริการ
 1. ประกาศ สพอ. ล่าสุด
 2. ประกวดราคา/จัดชื้อจัดจ้าง
 3. ข่าวสารกิจกรรมล่าสุด


เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ โครง…

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ โครงการ Conference เพื่อเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการ                     ทาง สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “โครงการ Conference เพื่อเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการ” ซึ่งเป็นกิจกรรม ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการงานวิจัย และบริการวิจัยแบบครบวงจร ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องอบรม 812   อาคารอเนกประสงค์  ชั้น 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานบริการวิชาการ   ...

Read more


พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ…

       ผู้บริหารและบุคลากร สพอ. ร่วมพิธี วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประจำปี พ.ศ.  2559 เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559

Read more


จัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือ…

       สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (Boiler  Control)ระหว่างวันที่ 3 – 7 และ 10  ตุลาคม  2559 โดยมี   ผศ.ดร.ปิติณัตต์   ตรีวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย กล่าวเปิดการอบรม

Read more

พัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยี และพัฒนาอุตสาหกรรม

      เราได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม และให้ความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และกรรมการ การให้บริการฝึกอบรม สัมมนา ตลอดจนให้บริการผลิต ตรวจสอบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้การบริการวิชาการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทการให้บริการวิชาการ

เพื่อให้การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้กำหนดประเภทของงานบริการวิชาการไว้ดังนี้

 1. การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย
 2. การทดสอบและตรวจสอบ
 3. การค้นคว้า สำรวจ วิเคราะห์
 4. การวางระบบ ออกแบบ ประดิษฐ์ และสร้างต้นแบบ
 5. การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
 6. การให้บริการวิจัย
 7. การบริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน
 8. การเขียนงานวิชาการและงานแปล
 9. การบริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
 10. การบริการสารสนเทศ
 11. การบริการวิชาการอื่นๆ

ผลงานด้านงานวิจัยและให้คำปรึกษา

• โครงการต้นกล้าอาชีพ
• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยใช้ Coal Gasification สำหรับงานอุตสหกรรมเซรามิก
• โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหผลิตภัณฑ์พลาสติกไทย
• โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
• โครงการบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม
• โครงการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่ปลูกอ้อย
• โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
• โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเชิงนิเวศน์ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
• โครงการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมการผลิตเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (E-manufacturing) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
green.gif
clc.gif
textile.gif
potass.gif
ctbanner140_60.gif
waste.gif
newness.gif
auto_si.gif

รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2560

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 8

Yesterday 64

Week 371

Month 1429

All 10186

Currently are 29 guests and no members online