logo.png
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.)

Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

 

iso-9001-ukas-014-resize.jpg

Impressive Accountability Awareness

ความมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ

Teamwork

การทำงานเป็นทีม

Dedication to Services

การใส่ใจเรื่องคุณภาพ

Integrity of Service Mind

ความมีจิตสำนึกในการให้บริการ
 1. ประกาศ สพอ. ล่าสุด
 2. ประกวดราคา/จัดชื้อจัดจ้าง

ข่าวสารกิจกรรม

บริการฝึกอบรมสัมมนา

สำนักฯ ให้บริการจัดฝึกอบรมแบบ Public Training และ แบบ In-house Training ในหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะทาง และ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วไป
human-training1.png
client11.png
client22.png
client33.png
client44.png

In-house Training

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีบริการรับจัดอบรมภายในองค์กรแบบครบวงจร โดยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละองค์กรทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและแก้ปัญหาหน้างานได้จริง มีหลักสูตรการอบรมมากมาย หรือจะเป็นการออกแบบหลักสูตรใหม่ตามความต้องการเฉพาะขององค์กรนั้น ๆ ทุกหลักสูตรดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้ทรงความรู้ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะทาง และมีทีมงานบริหารจัดการที่มีคุณภาพ พร้อมสำหรับการให้บริการคำปรึกษาแนะนำทั้งก่อนและหลังการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นการให้บริการทุกระดับ เพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้า

แจ้งความต้องการกับเรา

ลูกค้าหรือองค์กรที่ประสงค์จะจัดอบรม/สัมมนา แจ้งความต้องการมาให้เราทราบ

ติดต่อประสานงาน

วิเคราะห์ความต้องการพร้อมกับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จัดหาวิทยากร เพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  และติดต่อประสานงานกลับไปหาลูกค้าเพื่อ ขอข้อมูลประกอบที่จำเป็น เช่น ประเภทกิจการ จำนวนผู้เข้าอบรม ตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา สถานที่ตั้ง ระยะเวลา เป็นต้น

ส่งใบเสนอราคา

เมื่อวิเคราะห์ความต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า ตามแบบฟอร์มใบเสนอราคา แนบประวัติวิทยากร และใบยืนยันการอบรม

ลูกค้าส่งใบยืนยันกลับ

ลูกค้าส่งใบยืนยันกลับมาให้ทางเรา เพื่อดำเนินการในการจัดอบรมสัมมนาให้กับลูกค้าต่อไป

หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ท่านล่ะ 5,900.- บาท

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์และส่วนควบคุมต่าง ๆ ของหมอน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงหลักการทำงานของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตลอดจนอุปกรณ์ และส่วนควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้มีความสามารถในการควบคุมการใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้มได้อย่าง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบถงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของหม้อน้ำหรือหม้อต้มน้ำหรือหม้อต้มและวิธีการแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว เพื่อให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุอันตรายที่เกิดขึ้น ตลอดจนจะต้องทราบถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมหม้อน้ำหรีอหม้อต้ม ที่จะต้องรับผิดชอบ ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่ผ่านการอบรม และผ่านการสอบมาตรฐานสามารถนำวุฒิบัตรไปยื่นขอขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม สอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียน เพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 0-2202-4222 หรือ 0-2202-4217

แผนการจัดอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ปี 2561

รุ่นที่ วัน / เดือน / ปี หมายเหตุ
1/61 12-17 กุมภาพันธ์ 2561

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 รุ่นละไม่เกิน 70 คน

 ค่าลงทะเบียน
 คนละ  5,900.-บาท (รวมค่าสอบไว้แล้ว)

 สำหรับผู้ต้องการสอบซ่อม (Re-test)
 ค่าสมัครสอบคนละ 700.-บาท

 หมายเหตุ

 •  ผู้เข้าอบรมต้องนำบัตรประชาชนมาด้วยในระหว่างการอบรม
 •  ผู้เข้าสอบซ่อมต้องนำวุฒิบัตรตัวจริงและ บัตรประชาชนมาด้วยในวันสอบ
 •  ควรแต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ


2/61 26-31 มีนาคม 2561
3/61 21-26 พฤษภาคม 2561
4/61 9-14 กรกฎาคม 2561
5/61 20-25 สิงหาคม 2561
6/61 10-15 กันยายน 2561
7/61 1-6 ตุลาคม 2561
8/61 19-24 พฤศจิกายน 2561

 

 • สถานที่ฝึกอบรม : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616 และ 2617 โทรสาร 0-2555-2627
  E-mail : itditr@kmutnb.ac.th , itditrr@gmail.com

 

 

สมัครอบรมออนไลน์

ประเภทการให้บริการวิชาการ

เพื่อให้การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้กำหนดประเภทของงานบริการวิชาการไว้ดังนี้

 1. การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย
 2. การทดสอบและตรวจสอบ
 3. การค้นคว้า สำรวจ วิเคราะห์
 4. การวางระบบ ออกแบบ ประดิษฐ์ และสร้างต้นแบบ
 5. การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
 6. การให้บริการวิจัย
 7. การบริการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน
 8. การเขียนงานวิชาการและงานแปล
 9. การบริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
 10. การบริการสารสนเทศ
 11. การบริการวิชาการอื่นๆ

ผลงานด้านงานวิจัยและให้คำปรึกษา

• โครงการต้นกล้าอาชีพ
• โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยใช้ Coal Gasification สำหรับงานอุตสหกรรมเซรามิก
• โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหผลิตภัณฑ์พลาสติกไทย
• โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
• โครงการบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม
• โครงการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นที่ปลูกอ้อย
• โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
• โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเชิงนิเวศน์ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
• โครงการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมการผลิตเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (E-manufacturing) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
green.gif
clc.gif
textile.gif
potass.gif
ctbanner140_60.gif
waste.gif
newness.gif

บริการตรวจสอบและทดสอบ

เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองและยอมรับในระดับประเทศ เราจึงพยายามดำเนินการเพื่อขอการรับรอง ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 (เทียบเท่ากับ ISO/IEC 17025:2005)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฏีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ประกาศใช้

นโยบายในการดำเนินการ

เรามีนโยบายในการดำเนินการต่างๆ อย่างมืออาชีพที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 (เทียบเท่ากับ ISO/IEC 17025:2005) และข้อกำหนดเพิ่มเติมของ สมอ. (R-02) ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองห้องปฏิบัติการรวมถึงความต้องการของผู้รับบริการ โดยดำเนินการตามวิธีที่ระบุในเอกสารคุณภาพและคำนึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งการคงไว้ซึ่งความเป็นกลางในการดำเนินงานทดสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจในความถูกต้องของผลการทดสอบ การรักษาความลับของผู้รับบริการ สิทธิต่างๆ ของผู้รับบริการที่พึงได้ และไม่เกี่ยวพันกับกิจกรรมใดๆ ที่จะส่งผลกระทบกับความไม่ไว้วางใจที่ผู้รับบริการมีต่อห้องปฏิบัติการ

พัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยี และพัฒนาอุตสาหกรรม

      เราได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม และให้ความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และกรรมการ การให้บริการฝึกอบรม สัมมนา ตลอดจนให้บริการผลิต ตรวจสอบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้การบริการวิชาการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2018 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 7

Yesterday 86

Week 237

Month 1290

All 30667

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions