บทสรุปผู้บริหารยุทธศาสตร์การพัฒนา สพอ.

บทสรุปผู้บริหาร

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

          สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2534  โดยมีพันธ์กิจในด้านการให้บริการวิชาการภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม  มีวิสัยทัศน์ “เป็นส่วนงานผู้นำด้านบริการวิชาการแก่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคมและสามารถพึ่งพาตนเองได้” สำนักได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม โดยนำกรอบทิศทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงแผนฯ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพันธ์กิจการให้บริการวิชาการมาพิจารณา ทั้งนี้สำนักได้ระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักด้วย  และได้นำเข้าพิจารณาทบทวนในคณะกรรมการบริหารสำนักในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักมีมติเห็นชอบให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงแผนฯ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคมให้เป็นที่ยอมรับ

 

ประกอบด้วย  6 เป้าประสงค์ ดังนี้

 1. ระบบบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
 2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุข
 3. พัฒนาองค์กรมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 4. มีเครือข่ายการให้บริการวิจัยพัฒนาภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม
 5. ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการ
 6. มีเครือข่ายความร่วมมือและให้บริการวิชาการภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม

 

ประกอบด้วย 12 กลยุทธ์  ดังนี้

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการบูรณาการข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของ สพอ.
 3. พัฒนาระบบบริหารการตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
 5. สนับสนุนให้บุคลากรนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
 6. สร้างเครือข่ายงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 7. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 8. เพิ่มศักยภาพระบบการให้บริการวิชาการ
 9. สร้างเครือข่ายและพัฒนาอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ
 10. สร้างเครือข่ายและใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับชาติ/นานาชาติ
 11. สร้างเครือข่ายและแสวงหาแหล่งทุนในการให้บริการวิชาการ
 12. เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม

 

กำหนดตัวชี้วัดไว้  18  ตัวชี้วัด  ดังนี้

 1. จำนวนระบบสารสนเทศที่นำไปบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขึ้น
 2. คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพภายใน
 3. จำนวนระบบการตลาด หรือการประชาสัมพันธ์
 4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กร
 5. ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งงานสูงขึ้น
 6. จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 7. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 8. จำนวนเครือข่ายภายในและภายนอก
 9. จำนวนโครงการบริการวิชาการนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
 10. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 11. จำนวนรูปแบบการให้บริการวิชาการ
 12. จำนวนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ
 13. จำนวนการให้บริการวิชาการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ
 14. จำนวนโครงการที่ให้บริการวิชาการ
 15. จำนวนรายรับที่ได้จากงานบริการวิชาการ
 16. จำนวนโครงการบริการวิชาการนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
 17. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาบูรณาการกับเรียนการสอน
 18. จำนวนโครงการที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

 

ซึ่งสำนักจะมุ่งมั่นผลักดันการดำเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามตัวชี้วัดเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงแผนฯ 12  (พ.ศ. 2560-2564)   บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นส่วนงานผู้นำด้านบริการวิชาการแก่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคม และสามารถพึ่งพาตนเองได้

 

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2018 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 9

Yesterday 101

Week 188

Month 1330

All 25830

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions