indus_logo-210.png

หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (36 ชม.)

2310_4.png

หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (36 ชม.)

   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 111-100-001 เพื่อถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ และส่วนควบคุมการทำงานต่าง ๆ รวมถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของหม้อน้ำ หรือหม้อต้มน้ำ วิธีการแก้ไข และการป้องกันเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปปฏิบัติงานในการควบคุมการใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้มได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

   ในการจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (36 ชม.) นั้นทางสำนักได้จัดให้มีการสอบมาตรฐาน โดยผู้ควบคุมการสอบมาตรฐานจาก สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

   สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบมาตรฐานแล้วนั้น สามารถนำวุฒิบัตรไปยื่นขอขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ได้ที่ กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน http://reg3.diw.go.th/safety/  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคำขอต่างๆได้ที่เมนู "แบบฟอร์มและคำขอ" 

รายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม
วันที่ 1
 • ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ ประเภทหม้อน้ำ โครงสร้าง และส่วนประกอบ
วันที่ 2
 • ระบบควบคุมและะอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำและน้ำสำหรับหม้อน้ำ
วันที่ 3
 • น้ำสำหรับหม้อน้ำ(ต่อ) เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ทฤษฎีการเผาไหม้ การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง
วันที่ 4
 •   การใช้ไอน้ำและการประหยัดพลังงานความร้อน การใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาหม้อน้ำ
วันที่ 5
 •   หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน หม้อน้ำร้อน และดูงานภาคสนาม
วันที่ 6
 •   กฎหมายหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  สอบมาตรฐาน

 


 • ปกติค่าลงทะเบียน 5,900   เหลือเพียง 5,310 บาท/ท่าน รวมค่าสอบ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการบรรยาย 
 • การอบรมทุกรุ่น รุ่นละ 6 วัน รวม 36 ชั่วโมง ตามกฎหมายกำหนด
 • รับสมัครเข้าอบรม 70 ท่าน/รุ่น
 • ทางมหาวิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 171)
    สำหรับผู้ที่สมัครเข้าสอบ (สอบซ่อม) เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 700 บาท
    เอกสารที่ต้องนำมาวันสอบ
 1. วุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม
 2. บัตรประชาชน
    ต้องสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสอบ
     การสอบซ่อม กำหนดสอบในวันสุดท้ายของการอบรม
    โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ

ควบคุมการฝึกอบรมโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2567

หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ
รุ่นที่ 1 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2567
รุ่นที่ 2 25 - 30 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 3 22 - 27 เมษายน 2567
รุ่นที่ 4 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567
รุ่นที่ 5 1 - 6 กรกฎาคม 2567
รุ่นที่ 6 5 - 10 สิงหาคม 2567
รุ่นที่ 7 9 - 14 กันยายน 2567
รุ่นที่ 8 11 - 16 พฤศจิกายน 2567
หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม)
รุ่นที่ 1 17 กุมภาพันธ์ 2567
รุ่นที่ 2 30 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 3 27 เมษายน 2567
รุ่นที่ 4 1 มิถุนายน 2567
รุ่นที่ 5 6 กรกฎาคม 2567
รุ่นที่ 6 10 สิงหาคม 2567
รุ่นที่ 7 14 กันยายน 2567
รุ่นที่ 8 16 พฤศจิกายน 2567

ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง

ควบคุมการฝึกอบรมโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  เพียรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2567

หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ
รุ่นที่ 1 4 - 9 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 2 10 - 15 มิถุนายน 2567
รุ่นที่ 3 19 - 24 สิงหาคม 2567
รุ่นที่ 4 7 - 12 ตุลาคม 2567
รุ่นที่ 5 25 - 30 พฤศจิกายน 2567
หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม)
รุ่นที่ 1 9 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 2 15 มิถุนายน 2567
รุ่นที่ 3 24 สิงหาคม 2567
รุ่นที่ 4 12 ตุลาคม 2567
รุ่นที่ 5 30 พฤศจิกายน 2567

หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน)

หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน)

หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (Boiler) ทบทวน สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง)   ตามที่มีประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่  25 เมษายน 2555 โดยกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหม้อน้ำ 20 ตัน ต่อชั่วโมงขึ้นไป และมีแผนการฝึกอบรมทบทวนหรือพัฒนาความรู้  ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ ได้แก่ กฎหมาย มาตรฐาน เทคโนโลยีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี  
      สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม จึงกำหนดการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและเพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหม้อน้ำตามประกาศดังกล่าว  โดยมีรายละเอียดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (Boiler) ทบทวน ดังนี้

หัวข้อการอบรม

 • กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนกฎหมายด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 • เทคโนโลยีหม้อน้ำระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย
 • การใช้งานการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยอุปกรณ์ปรับสภาพน้ำ
 • คุณสมบัติน้ำป้อนและน้ำในหม้อน้ำวิธีการปรับสภาพน้ำสำหรับหม้อน้ำวิธีการล้างหม้อน้ำการล้างตะกรันโดยใช้สารเคมี
 • การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวและก๊าซระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
 • การใช้ไอน้ำและการประหยัดพลังงานความร้อนการจัดทำบันทึกรายงานประจำวัน

รายละเอียดการอบรม

 • การจัดอบรมแบบ In-house  Training
 • ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (36 ชั่วโมง) โดยขึ้นทะเบียนเป็น
  ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
 • ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท / 30 ท่าน
kmutnb.jpg
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 7-8 อาคารอเนกประสงค์ 1518 ถ.ประชาราษฎร์1 วงศ์สว่าง  บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800

 • ดร.พัชรินทร์  เหสกุล      09 4154 4635
 • คุณวรรณรวี มหาพันธน์   08 2956 4645 , 0 2555 2616  ,  0 2555 2617
k100962-1.jpg
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม ระยอง

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ 15 ถนนมาบตาพุดพัน ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

 • คุณยุวดี วิบูลย์จันทร์   08 1611 6445 , 0 3862 7000 ต่อ 5601 , 5603
จป,จป หัวหน้างาน,จป บริหาร,อบรมจป,อบรม จป,อบรมจป.หัวหน้างาน,อบรมจป.บริหาร,อบรมจป หัวหน้างาน,อบรมจป บริหาร,อบรมจป ระดับหัวหน้างาน,อบรมจป ระดับบริหาร,อบรมหม้อน้ำ,หม้อน้ำ,อบรม หม้อน้ำ,อบรม Boiler,ผู้ควบคุมหม้อน้ำ,หม้อไอน้ำ,อบรมหม้อไอน้ำ,สิ่งแวดล้อม,มลพิษน้ำ,มลพิษอากาศ,กากอุตสาหกรรม,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ,ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ,อบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม

{loadmoduleid 541}

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 26

Yesterday 1706

Week 3790

Month 35655

All 851559

Currently are 6 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 26

Yesterday 1706

Week 3790

Month 35655

All 851559

Currently are 6 guests and no members online