ระบบการสมัครเข้าฝึกอบรม


 
ใบสมัครเข้าฝึกอบรม
 หมายเหตุ

(สำหรับผู้สมัครเข้าฝึกอบรมดำเนินการ ยืนยันเข้าฝึกอบรมและชำระค่าลงทะเบียน)
(รอเจ้าหน้าที่ตอบรับและติดต่อเพื่อยืนยันการจัดฝึกอบรมและแจ้งค่าใช้จ่าย)
ศูนย์ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
ระยองน.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล2 ธ.ค. 65 16:43 น.
กรุงเทพฯนางสายสุดา บรรเลงจิต30 พ.ย. 65 13:33 น.
ระยองนางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์7 พ.ย. 65 15:31 น.
รอดำเนินการ

No. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ


สมัครเข้าฝึกอบรม ปี 2565


No. หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
1173 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 อธิปัตย์ สังข์ทอง
(12 ก.ค. 65 13:41 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 ก.ค. 65 08:06 น.)
1174 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 4 นางสาวนิ่มนวล มงคลดี
(15 ส.ค. 65 17:16 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 ส.ค. 65 17:17 น.)
1171 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 นางสาวสุจิตรา คำดำ
(5 ก.ค. 65 15:54 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ก.ค. 65 17:47 น.)
899 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 1 ฐิชาภัสร์ ชัยเลิศฐิติรัช
(3 ธ.ค. 64 11:18 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 ธ.ค. 64 11:25 น.)
914 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 2 ปฎิภาณ บัวแช่ม
(15 ธ.ค. 64 14:58 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(15 ธ.ค. 64 15:59 น.)
910 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 1 ชลธิชา หนองผือ
(10 ธ.ค. 64 10:03 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 ธ.ค. 64 08:32 น.)
915 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 1 ปฎิภาณ บัวแช่ม
(15 ธ.ค. 64 15:00 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(15 ธ.ค. 64 16:01 น.)
918 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 1 ชุติมา ศรีสุข
(20 ธ.ค. 64 11:03 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(20 ธ.ค. 64 11:37 น.)
920 กรุงเทพฯ   คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 มี.ค. 2565 1 ชัยวัฒน์ ยอดดำเนิน
(21 ธ.ค. 64 23:22 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ธ.ค. 64 10:34 น.)
921 กรุงเทพฯ   จป. ระดับบริหาร รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 มี.ค. 2565 1 ชัยวัฒน์ ยอดดำเนิน
(21 ธ.ค. 64 23:27 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ธ.ค. 64 10:36 น.)
922 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 เม.ย. 2565 1 ชัยวัฒน์ ยอดดำเนิน
(21 ธ.ค. 64 23:32 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ธ.ค. 64 10:41 น.)
923 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 ชัยวัฒน์ ยอดดำเนิน
(21 ธ.ค. 64 23:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(22 ธ.ค. 64 10:42 น.)
924 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 1 คุณวรรณศิริ งามฤทธิ์
(22 ธ.ค. 64 11:42 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(22 ธ.ค. 64 12:09 น.)
925 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 1 มาริศา วรชินา
(23 ธ.ค. 64 13:38 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(23 ธ.ค. 64 13:57 น.)
927 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-22 ม.ค. 2565 3 ขวัญชนก โคกเพลาะ
(28 ธ.ค. 64 08:20 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(29 ธ.ค. 64 10:39 น.)
929 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 2565 1 นางสาวชนัญทิพย์ บุญโต
(4 ม.ค. 65 11:16 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(4 ม.ค. 65 18:27 น.)
936 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 2565 1 อนุสรณ์ โยนกระโทก
(20 ม.ค. 65 23:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(21 ม.ค. 65 08:55 น.)
938 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 1 สุมิตร ทองสุข
(25 ม.ค. 65 11:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ม.ค. 65 16:13 น.)
939 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นางสาวสโรชา หิรัญ
(26 ม.ค. 65 14:21 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(27 ม.ค. 65 10:09 น.)
949 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 นาย ดุริยงค์ ถัทธะพร
(4 ก.พ. 65 11:06 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ก.พ. 65 11:10 น.)
950 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 2 วัชรี แก้วพันธ์
(4 ก.พ. 65 14:07 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ก.พ. 65 14:07 น.)
953 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 นาวิน วิริยนาวินน์
(8 ก.พ. 65 11:52 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ก.พ. 65 11:55 น.)
955 กรุงเทพฯ   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 23-25 มี.ค. 2565 2 นางสาวอุดมลักษณ์ นพเก้า
(8 ก.พ. 65 15:31 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ก.พ. 65 15:57 น.)
956 ระยอง   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 16-18 มี.ค. 2565 2 นางสาวอุดมลักษณ์ นพเก้า
(8 ก.พ. 65 15:46 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(8 ก.พ. 65 16:09 น.)
957 กรุงเทพฯ   คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 มี.ค. 2565 2 นางสาวสุนิสา
(9 ก.พ. 65 08:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 ก.พ. 65 09:39 น.)
958 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 28 พ.ค. 2565 1 นางสาวมิ่งขวัญ อบกลาง
(9 ก.พ. 65 10:29 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 ก.พ. 65 10:33 น.)
960 กรุงเทพฯ   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 23-25 มี.ค. 2565 1 ชัยวัฒน์ยอดดำเนิน
(10 ก.พ. 65 20:23 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ก.พ. 65 10:53 น.)
961 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 10 มี.ค. 2565 1 ชัยวัฒน์ ยอดดำเนิน
(10 ก.พ. 65 20:26 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 ก.พ. 65 10:53 น.)
963 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 3 อโรชา
(21 ก.พ. 65 09:38 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(21 ก.พ. 65 10:57 น.)
969 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 น.ส. กรรณิการ์ สุระเสน
(24 ก.พ. 65 09:33 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 ก.พ. 65 10:48 น.)
970 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 นายสุกิจ ขำเปรื่องเดช
(24 ก.พ. 65 11:50 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 ก.พ. 65 13:16 น.)
971 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 1 นัฏฐนันท์ ภู่สวาสดิ์
(24 ก.พ. 65 14:51 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 65 09:40 น.)
972 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 2 รวินท์นิภา ศรีนวลจันทร์
(25 ก.พ. 65 10:47 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 65 13:04 น.)
973 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 2 รวินท์นิภา ศรีนวลจันทร์
(25 ก.พ. 65 10:53 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 ก.พ. 65 13:04 น.)
974 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21-26 มี.ค. 2565 1 ธัญญาภรณ์ ยงค์พีระกุล
(1 มี.ค. 65 10:08 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(1 มี.ค. 65 13:09 น.)
976 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-30 เม.ย. 2565 3 น.ส.มณีรัตน์ สร้างการนอก
(3 มี.ค. 65 10:53 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 มี.ค. 65 10:54 น.)
978 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 3 นาตยา สวัสดิ์กว้าน
(9 มี.ค. 65 15:37 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 มี.ค. 65 08:39 น.)
979 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 สุขนิภา ผดุงสันต์
(14 มี.ค. 65 10:16 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 มี.ค. 65 15:18 น.)
980 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 นายอธิปัตย์ สังข์ทอง
(15 มี.ค. 65 16:40 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 มี.ค. 65 08:39 น.)
981 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 คุณวารุณี สิงห์เสถียร
(16 มี.ค. 65 16:47 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 มี.ค. 65 21:56 น.)
982 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 3 นฤมล อินทรสิทธิ์
(22 ส.ค. 65 16:12 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ส.ค. 65 16:12 น.)
983 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 ว่าที่ร.ต.หญิงสุธิดา หม่อยปู้
(25 มี.ค. 65 09:07 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 มี.ค. 65 09:08 น.)
984 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-30 เม.ย. 2565 1 ธัชณิน ปิงเมือง
(25 มี.ค. 65 11:37 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(25 มี.ค. 65 13:28 น.)
985 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-30 เม.ย. 2565 2 บริษัท โกลบอลแอดวานซ์อินดัสตรี จำกัด
(28 มี.ค. 65 18:27 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(29 มี.ค. 65 09:24 น.)
986 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 28 พ.ค. 2565 1 อารมณ์ บำเรอจิต
(31 มี.ค. 65 12:03 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(31 มี.ค. 65 14:57 น.)
987 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 30 เม.ย. 2565 1 อนุสรณ์ โยนกระโทก
(1 เม.ย. 65 13:00 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(1 เม.ย. 65 14:14 น.)
989 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-30 เม.ย. 2565 1 บุษยา พรมชา
(19 เม.ย. 65 11:53 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(19 เม.ย. 65 12:29 น.)
990 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 12-16 ก.ย. 65 1 ธนพล พรมศักดิ์
(19 เม.ย. 65 16:50 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(20 เม.ย. 65 07:57 น.)
991 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 3 นายธนิต ฉัตรแก้ว
(22 ส.ค. 65 15:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ส.ค. 65 15:52 น.)
992 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 25-30 เม.ย. 2565 1 นายอาภากรณ์ เกตุมา
(22 เม.ย. 65 20:54 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(23 เม.ย. 65 07:43 น.)
993 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 นายณัฐชนน อินทนนต์
(22 ส.ค. 65 16:07 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ส.ค. 65 16:07 น.)
994 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 2 นางสาวสุพัตรา เซ็นติมา
(22 ส.ค. 65 16:10 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ส.ค. 65 16:10 น.)
995 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 วันที่ 28 พ.ค. 2565 1 นางสาวสุพัตรา เซ็นติมา
(26 เม.ย. 65 16:00 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 เม.ย. 65 16:02 น.)
997 กรุงเทพฯ   จป. ระดับบริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 ก.ย. 2565 1 ดลยา
(3 พ.ค. 65 09:49 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(3 พ.ค. 65 10:02 น.)
998 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 น.ส. จิรัชยา กลิ่นสุมาลี
(5 พ.ค. 65 09:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 พ.ค. 65 12:04 น.)
999 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 นาย อาทิตย์ อุ่มอ่อนศรี
(5 พ.ค. 65 11:07 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 พ.ค. 65 12:04 น.)
1000 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 2 เฌอริสา
(7 พ.ค. 65 15:41 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 พ.ค. 65 08:58 น.)
1002 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 2 จักรกฤษ แก้วอำภัย
(9 พ.ค. 65 21:15 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 พ.ค. 65 08:25 น.)
1003 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 ส.อ. นราธิป แม่มักดัน
(10 พ.ค. 65 08:30 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 พ.ค. 65 08:31 น.)
1004 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 5 สราวุฒิ เข็มวงษ์
(22 ส.ค. 65 15:57 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ส.ค. 65 15:57 น.)
1005 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 1 วันที่ 18-22 ก.ค. 2565 1 ภาคิน ลิ้มปรีดีชัย
(10 พ.ค. 65 11:07 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 พ.ค. 65 15:12 น.)
1006 ระยอง   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 1 มันลิดา
(10 พ.ค. 65 13:44 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 พ.ค. 65 13:48 น.)
1007 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 1 ณัฐกานต์ อภัยภักดี
(10 พ.ค. 65 14:32 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 พ.ค. 65 15:14 น.)
1008 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 น.ส.ชนกนันท์ สุหงษา
(11 พ.ค. 65 10:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 พ.ค. 65 11:42 น.)
1009 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 2 พิฆเนศ ทองเกต
(22 ส.ค. 65 16:05 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ส.ค. 65 16:04 น.)
1010 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 อนุสรณ์ โยนกระโทก
(11 พ.ค. 65 14:26 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 10:23 น.)
1013 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 2 นาย กฤษฏิ์ งิ้วเรือง
(11 พ.ค. 65 17:24 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 พ.ค. 65 17:28 น.)
1015 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 นางสาวพรพิมล ชมเดช
(12 พ.ค. 65 10:08 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 08:32 น.)
1016 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 นางสาวพรพิมล ชมเดช
(12 พ.ค. 65 10:08 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 10:25 น.)
1017 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 พรพิมล ชมเดช
(12 พ.ค. 65 10:13 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 10:29 น.)
1018 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 ภูวดล เจริญภาพ
(12 พ.ค. 65 10:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 11:16 น.)
1019 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 กนกวรรณ ศรีราชพัฒน์
(12 พ.ค. 65 17:11 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ค. 65 17:16 น.)
1020 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 1 นางสาว วรัญญา สิงพรม
(13 พ.ค. 65 08:11 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(14 พ.ค. 65 12:16 น.)
1021 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นางสาววรัญญา สิงพรม
(13 พ.ค. 65 08:14 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(13 พ.ค. 65 09:09 น.)
1022 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 ปวรุตม์ วงศ์สถิตย์พร
(22 ส.ค. 65 15:31 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ส.ค. 65 15:30 น.)
1023 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 ธนกร แซ่เจี่ย
(22 ส.ค. 65 15:34 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ส.ค. 65 15:34 น.)
1024 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 1 นางสาวกีรติกานต์ ฉิมกลาง
(16 พ.ค. 65 20:43 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 08:57 น.)
1025 ระยอง   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 1 วันที่ 6-8 ก.ค. 2565 1 นางสาวกีรติกานต์ ฉิมกลาง
(16 พ.ค. 65 20:47 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 08:58 น.)
1026 ระยอง   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 1 เพียงระวี จันทร์แดง
(16 พ.ค. 65 20:53 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 08:59 น.)
1027 ระยอง   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 1 นภัฐ พินิจภาระ
(16 พ.ค. 65 20:56 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 09:00 น.)
1028 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 2 ธนิดา บัญชรมาศพรรณ
(25 ก.ค. 65 13:05 น.)
wanraweem
(25 ก.ค. 65 13:50 น.)
1029 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 2 ธนิดา บัญชรมาศพรรณ
(17 พ.ค. 65 09:09 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 09:14 น.)
1030 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-17 มิ.ย. 2565 1 ปนัทฎา คลังทอง
(17 พ.ค. 65 09:21 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ค. 65 10:03 น.)
1038 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 3 นางสาวพนิดา พร้อมวงศ์
(17 พ.ค. 65 18:41 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 พ.ค. 65 18:42 น.)
1041 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 นภัสสร เพชรธำรงกุล
(18 พ.ค. 65 05:45 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 65 08:17 น.)
1042 ระยอง   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ก.ค. 2565 1 ยุวดี ธิยะนัน
(18 พ.ค. 65 09:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 65 09:30 น.)
1043 กรุงเทพฯ   จป. ระดับบริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 ก.ย. 2565 1 ธนิดา บัญชรมาศพรรณ
(18 พ.ค. 65 11:41 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 65 11:47 น.)
1049 กรุงเทพฯ   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 ส.ค. 2565 1 รัตน์ชณี วงสุเพ็ง
(18 พ.ค. 65 14:07 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ค. 65 14:08 น.)
1050 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 2 นายวรเศรษฐ์ ยิ่งศิริเจริญกร
(19 พ.ค. 65 07:50 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 พ.ค. 65 08:50 น.)
1051 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 ิวิราวรรณ บุญเลิศ
(19 พ.ค. 65 08:55 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(19 พ.ค. 65 09:13 น.)
1052 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นายอภิศนุสรณ์ ปัตมะ
(19 พ.ค. 65 10:02 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(19 พ.ค. 65 11:25 น.)
1055 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 ฤทัยรัตน์ พัฒนะมนตรี
(19 พ.ค. 65 10:46 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 พ.ค. 65 13:10 น.)
1058 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 4 นฤมล ผุดบัวดง
(25 ก.ค. 65 13:49 น.)
ssd
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1059 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 4 นางรำพึง สีแดง
(20 พ.ค. 65 08:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(20 พ.ค. 65 09:22 น.)
1061 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 13-17 มิ.ย. 2565 2 สุมารีย์ ศรีสำอาง
(20 พ.ค. 65 13:40 น.)
นายธัชพล ริมธีระกุล
(23 พ.ค. 65 09:24 น.)
1064 ระยอง   จป. ระดับเทคนิค รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิ.ย. 2565 1 นครินทร์ ตะโกเนียม
(24 พ.ค. 65 05:38 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(24 พ.ค. 65 08:57 น.)
1065 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นายศักดา ใยเมือง
(24 พ.ค. 65 10:16 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(24 พ.ค. 65 10:17 น.)
1066 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 3 นางสาววันเพ็ญ การสมเพียร
(24 พ.ค. 65 15:02 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(24 พ.ค. 65 15:04 น.)
1067 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 วินัย ใจศรี
(25 พ.ค. 65 09:04 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(25 พ.ค. 65 09:07 น.)
1068 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 นายอาภากรณ์ เกตุมา
(25 พ.ค. 65 10:01 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(25 พ.ค. 65 10:14 น.)
1069 ระยอง   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 ส.ค. 2565 1 น.ส สายฝน สนธิรา
(27 พ.ค. 65 08:25 น.)
นายธัชพล ริมธีระกุล
(27 พ.ค. 65 08:59 น.)
1070 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 สรายุทธ ไชยศรีรัมย์
(27 พ.ค. 65 12:11 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(27 พ.ค. 65 12:16 น.)
1071 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 สรายุทธ ไชยศรีรัมย์
(27 พ.ค. 65 12:12 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(27 พ.ค. 65 12:16 น.)
1072 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก
(28 พ.ค. 65 15:21 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(30 พ.ค. 65 08:35 น.)
1073 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 กนกกานต์ สุขดี
(30 พ.ค. 65 08:30 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(30 พ.ค. 65 08:36 น.)
1074 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 นางสาว วรรณิดา สมใจหวัง
(30 พ.ค. 65 15:38 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(30 พ.ค. 65 15:41 น.)
1077 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 อรพรรณ กาญจนะเลขา
(2 มิ.ย. 65 18:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(6 มิ.ย. 65 09:34 น.)
1078 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 6-11 มิ.ย. 2565 1 คุณวรรณศิริ งามฤทธิ์
(2 มิ.ย. 65 19:39 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(2 มิ.ย. 65 19:39 น.)
1080 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 น.ส.ณัฏฐ์นรี ปราสาร
(7 มิ.ย. 65 09:54 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 มิ.ย. 65 09:55 น.)
1081 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 พงศกร วรรณโชคชัย
(7 มิ.ย. 65 11:40 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 มิ.ย. 65 11:41 น.)
1082 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 ฐาณวีร์ ทองเกลี้ยง
(25 ก.ค. 65 13:48 น.)
ITDI_0056
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1083 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 วิศรุต ทัศนนิติกร
(7 มิ.ย. 65 15:35 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 มิ.ย. 65 15:36 น.)
1085 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 จรูญ มรรคคงคา
(7 มิ.ย. 65 16:11 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 มิ.ย. 65 16:13 น.)
1086 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(3 ก.ย. 65 17:16 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ส.ค. 65 14:23 น.)
1087 ระยอง   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 24-26 ส.ค. 2565 5 สุวิทย์ โพธิ์เมือง
(7 มิ.ย. 65 16:47 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(7 มิ.ย. 65 18:00 น.)
1088 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 นส.สาวิตรี จันทรัตน์
(7 มิ.ย. 65 17:29 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 มิ.ย. 65 08:51 น.)
1089 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 คุณ สาวิตรี จันทร์รัตน์
(7 มิ.ย. 65 18:42 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 มิ.ย. 65 08:52 น.)
1090 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส.สาวิตรี จันทรัตน์
(8 ส.ค. 65 09:03 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:20 น.)
1093 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 2 อโรชา
(8 มิ.ย. 65 09:42 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(8 มิ.ย. 65 09:44 น.)
1094 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(8 ส.ค. 65 08:50 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(7 ก.ค. 65 17:12 น.)
1095 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส.สาวิตรี จันทรัตน์
(8 ส.ค. 65 08:52 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(7 ก.ค. 65 17:11 น.)
1096 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 นายอธิปัตย์ สังข์ทอง
(8 มิ.ย. 65 16:36 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(8 มิ.ย. 65 16:37 น.)
1097 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 ณัฐนิชา คลังมณี
(12 ก.ค. 65 14:09 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 ก.ค. 65 14:26 น.)
1098 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 2 ฐาปนีย์ ชัยณรงค์ศิริพร
(25 ก.ค. 65 13:47 น.)
ITDI_0056
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1100 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 จิราพร กิติวรรณ
(25 ก.ค. 65 13:47 น.)
ITDI_0056
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1101 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 3 น.ส.อาทิตยา วารินต๊ะ
(9 มิ.ย. 65 15:56 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(9 มิ.ย. 65 15:57 น.)
1102 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 นาย บัณฑิต นุชเจริญ
(25 ก.ค. 65 13:46 น.)
ITDI_0056
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1103 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(3 ก.ย. 65 17:18 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 ก.ย. 65 08:30 น.)
1104 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มิ.ย. 2565 1 จิตตพัฒน์ วิวัฒนมงคลชัย
(10 มิ.ย. 65 18:57 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(10 มิ.ย. 65 18:58 น.)
1105 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 2 ภูษิต นรแสง
(25 ก.ค. 65 13:42 น.)
ITDI_0056
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1106 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 นายภูษิต นรแสง
(25 ก.ค. 65 13:40 น.)
ITDI_0056
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1107 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส.สาวิตรี จันทรัตน์
(12 มิ.ย. 65 16:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(13 มิ.ย. 65 10:54 น.)
1109 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 5 สิบเอกภาณุพงศ์ เสือแก้ว
(25 ก.ค. 65 13:40 น.)
ITDI_0056
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1110 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(8 ส.ค. 65 08:46 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 08:49 น.)
1112 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 นาย ศรุต ท่าห้อง
(3 ก.ย. 65 17:15 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ส.ค. 65 16:19 น.)
1114 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 นาย ศรุต ท่าห้อง
(3 ก.ย. 65 17:17 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 14:36 น.)
1115 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 น.ส.สาวิตตรี จันทรัตน์
(13 มิ.ย. 65 18:01 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 มิ.ย. 65 08:36 น.)
1116 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 น.ส. สาวิตรี
(16 ส.ค. 65 09:46 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 ส.ค. 65 09:45 น.)
1117 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 3 นางสาวจุฬารัตน์ แสงโทโพธิ์
(25 ก.ค. 65 13:39 น.)
ITDI_0056
(25 ก.ค. 65 13:31 น.)
1119 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส. สาวิตรี จันทรัตน์
(8 ส.ค. 65 08:40 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 08:45 น.)
1121 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 2 นางสาวอรณัฐ ชื่นสกุล
(14 มิ.ย. 65 10:24 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 มิ.ย. 65 10:35 น.)
1122 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 2 วาณี รุ่งสว่าง
(25 ก.ค. 65 13:29 น.)
ITDI_0056
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1123 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 จิราพร กิติวรรณ
(25 ก.ค. 65 13:28 น.)
ITDI_0056
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1124 กรุงเทพฯ   จป. ระดับบริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 ก.ย. 2565 1 จิราพร กิติวรรณ
(14 มิ.ย. 65 13:48 น.)
นางสาวอรพิน เครือน้ำคำ
(14 มิ.ย. 65 13:50 น.)
1125 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 อนุช อินไข
(25 ก.ค. 65 13:27 น.)
ITDI_0056
(25 ก.ค. 65 13:53 น.)
1126 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 2 สิบเอกภาณุพงศ์ เสือแก้ว
(25 ก.ค. 65 13:22 น.)
ITDI_0056
(25 ก.ค. 65 13:52 น.)
1127 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 อนุช อินไข
(5 ก.ค. 65 17:08 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(6 ก.ค. 65 13:57 น.)
1128 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 3 นางอรอุมา สะตะ
(25 ก.ค. 65 13:20 น.)
ITDI_0056
(25 ก.ค. 65 13:52 น.)
1129 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ค. 2565 1 ภรธิดา ปั้นพันธุ์
(16 มิ.ย. 65 08:30 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(16 มิ.ย. 65 08:45 น.)
1131 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 3 นางสาวสุพัตรา เซ็นติมา
(12 ก.ค. 65 14:05 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 ก.ค. 65 14:44 น.)
1133 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 1 นายภูษิต นรแสง
(25 ก.ค. 65 13:18 น.)
ITDI_0056
(25 ก.ค. 65 13:52 น.)
1134 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 3 นางสาวพรรณิภาร์ ทองน้อย
(16 มิ.ย. 65 14:42 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 มิ.ย. 65 15:01 น.)
1138 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 4-9 ก.ค. 2565 1 อรพรรณ กาญจนะเลขา
(20 มิ.ย. 65 13:28 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(20 มิ.ย. 65 13:29 น.)
1139 กรุงเทพฯ   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิ.ย. 2565 4 น.ส.เพชรี บัวแตง
(25 ก.ค. 65 13:15 น.)
ITDI_0056
(25 ก.ค. 65 13:51 น.)
1140 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 อนุชา สุขประเสริฐ
(12 ก.ค. 65 14:08 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 ก.ค. 65 15:22 น.)
1141 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 นางทรงศักดิ์ ภักดีไสย
(12 ก.ค. 65 14:01 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ก.ค. 65 13:58 น.)
1145 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 สรวิศ สุวรรณรงค์
(25 มิ.ย. 65 15:26 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(6 ก.ค. 65 13:57 น.)
1146 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ก.ค. 2565 1 นายเมธา พันธุ์งาม
(12 ก.ค. 65 14:07 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 ก.ค. 65 19:11 น.)
1164 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 3 ณัฐรดา เติมถาวร
(21 ก.ค. 65 16:38 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ก.ค. 65 01:04 น.)
1168 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นางสาวมณีรัตน์ คุ้มเวช
(14 ก.ค. 65 09:57 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(14 ก.ค. 65 10:26 น.)
1169 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 ชุลีพร เฉยเจริญ
(6 ก.ค. 65 13:41 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(6 ก.ค. 65 13:57 น.)
1170 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 2 จิรัชยา กลิ่นสุมาลี
(4 ก.ค. 65 14:49 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(4 ก.ค. 65 15:39 น.)
1149 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย
(16 ก.ค. 65 12:22 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(16 ก.ค. 65 13:35 น.)
1158 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 ฑิตยา ดีภัทรกุล
(28 มิ.ย. 65 16:22 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(29 มิ.ย. 65 09:46 น.)
1159 ระยอง   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ก.ค. 2565 1 วัชรี แก้วพันธ์
(29 มิ.ย. 65 13:54 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(29 มิ.ย. 65 14:47 น.)
1175 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 ฤทธิ์ศักดิ์ โชติพงศ์พุฒิ
(9 ก.ค. 65 19:08 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(9 ก.ค. 65 21:40 น.)
1176 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 2 อริย์กันตา คำไหม
(9 ก.ค. 65 15:46 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(9 ก.ค. 65 21:37 น.)
1177 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 2 วิราวรรณ บุญเลิศ
(19 ก.ค. 65 11:29 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(19 ก.ค. 65 11:34 น.)
1178 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 5 สุภาวดี เสนาะเสียง
(15 ก.ค. 65 16:30 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(15 ก.ค. 65 17:27 น.)
1179 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 2 สุภาวดี เสนาะเสียง
(15 ก.ค. 65 16:53 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(15 ก.ค. 65 17:27 น.)
1180 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 นายอภิเชษฐ์ อินทจินดา
(1 ส.ค. 65 14:36 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ส.ค. 65 14:44 น.)
1182 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นางสาวพรรณภัชร์ ชญพรรณพัชร์
(15 ก.ค. 65 13:57 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(15 ก.ค. 65 14:19 น.)
1184 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 จริยาภรณ์ จันทะศิลป์
(27 ก.ค. 65 10:18 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(27 ก.ค. 65 10:48 น.)
1187 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 3 ชญาณิน ภูสมพงษ์
(21 ก.ค. 65 09:28 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 ก.ค. 65 09:37 น.)
1190 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 จิรัชยา
(1 ส.ค. 65 14:31 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ส.ค. 65 14:46 น.)
1191 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 อิฏฐนิตย์ อินทร์จันทร์
(1 ส.ค. 65 15:16 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ส.ค. 65 15:19 น.)
1196 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 ภานุ ทองย้อย
(14 ก.ค. 65 11:06 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 ก.ค. 65 11:07 น.)
1199 ระยอง   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ก.ค. 2565 1 รัตนาภรณ์ สุกเหลือง
(14 ก.ค. 65 13:12 น.)
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์
(14 ก.ค. 65 13:18 น.)
1201 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นายบรรจง อรชุนกะ
(14 ก.ค. 65 19:12 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(14 ก.ค. 65 19:13 น.)
1202 ระยอง   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 26-30 ก.ย. 2565 2 ธนิศรา จันทะพงษ์
(14 ก.ค. 65 13:40 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(18 ก.ค. 65 08:54 น.)
1203 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 3 เวธนี ภัทรายุตวรรตน์
(16 ก.ค. 65 13:58 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(16 ก.ค. 65 14:08 น.)
1204 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 2 เวธนี ภัทรายุตวรรตน์
(16 ก.ค. 65 14:00 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(16 ก.ค. 65 14:10 น.)
1205 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 3 จุฑามาศ ศรีดาว
(19 ก.ค. 65 13:18 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:20 น.)
1206 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นายธีระพล ศรีหาพล
(18 ก.ค. 65 16:29 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(15 ก.ค. 65 17:23 น.)
1207 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 6 ส.ค. 2565 1 น.ส. กรรณิการ์ สุระเสน
(2 ส.ค. 65 13:37 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 ส.ค. 65 13:42 น.)
1218 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 นส.ปาณพร ม่วงเจริญ
(24 ส.ค. 65 18:33 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 ส.ค. 65 18:35 น.)
1211 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 ณัฐนิชา ทองอ่วม
(18 ก.ค. 65 05:35 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(18 ก.ค. 65 08:21 น.)
1213 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 4 นายอัครเดช แก้วมณี
(19 ก.ค. 65 13:17 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:18 น.)
1214 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นิคม ไชยชุมศักดิ์
(19 ก.ค. 65 13:12 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:19 น.)
1215 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นายปิยะวิทย์ สดสุชาติ
(19 ก.ค. 65 13:17 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:18 น.)
1216 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นางสาวอรณิชา จิรประเสริฐวงศ์
(19 ก.ค. 65 13:16 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:18 น.)
1219 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 4 ศิริขวัญ ทินรัตน์
(19 ก.ค. 65 13:13 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(19 ก.ค. 65 13:19 น.)
1220 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 1 นพดล กันทะวงค์
(22 ก.ค. 65 14:47 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(30 ก.ค. 65 01:45 น.)
1222 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 น.ส.ศศิธร พลอาษา
(1 ส.ค. 65 07:20 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ส.ค. 65 07:24 น.)
1223 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 1 นาตยา สวัสดิ์กว้าน
(9 ส.ค. 65 16:33 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ส.ค. 65 16:34 น.)
1225 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 2 เฌอริสา
(3 ส.ค. 65 15:50 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(3 ส.ค. 65 15:55 น.)
1227 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 1-6 ส.ค. 2565 4 นายเอกชัย รัตนบรรลือ
(26 ก.ค. 65 14:10 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(26 ก.ค. 65 14:12 น.)
1228 กรุงเทพฯ   ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2565 3 นายณัฐเดชาพงศ์ ศิริอักษรศิรา
(22 ก.ค. 65 15:09 น.)
นายวารินทร์ ละอองแก้ว
(22 ก.ค. 65 18:16 น.)
1378 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 2 วราภรณ์ แสนมุข
(19 ต.ค. 65 14:00 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(27 ต.ค. 65 09:09 น.)
1247 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 วัชรี สุขเกษม
(1 ก.ย. 65 18:48 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ก.ย. 65 18:51 น.)
1250 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 2 สุวรรณา เวชธรรมา
(14 ส.ค. 65 12:26 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(14 ส.ค. 65 12:34 น.)
1251 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 1 สุวรรณา เวชธรรมา
(14 ส.ค. 65 12:30 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(14 ส.ค. 65 12:35 น.)
1252 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 6 ส.ค. 2565 1 นายวรเศรษฐ์ ยิ่งศิริเจริญกร
(2 ส.ค. 65 11:55 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 ส.ค. 65 12:00 น.)
1253 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 Wittawas
(3 ก.ย. 65 16:26 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 ก.ย. 65 15:43 น.)
1254 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 6 ส.ค. 2565 1 น.ส.ณัฏฐ์นรี ปราสาร
(5 ส.ค. 65 10:37 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ส.ค. 65 13:21 น.)
1255 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 4 วันที่ 6 ส.ค. 2565 1 วิราวรรณ บุญเลิศ
(4 ส.ค. 65 10:28 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(4 ส.ค. 65 10:29 น.)
1258 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 2 ปรียาพร พ่วงพลอย
(16 ส.ค. 65 10:02 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 ส.ค. 65 11:38 น.)
1259 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 5 วันที่ 10 ก.ย. 2565 1 สุวรรณ สูญสิ้นภัย
(6 ก.ย. 65 18:17 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(6 ก.ย. 65 18:34 น.)
1260 กรุงเทพฯ   ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 29-31 ส.ค. 2565 1 พลอยวิลัย บำรุงกิจ
(5 ส.ค. 65 10:51 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 ส.ค. 65 14:39 น.)
1261 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 3-8 ต.ค. 2565 5 สุวรรณา เวชธรรมา
(30 ก.ย. 65 14:50 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 พ.ย. 65 13:03 น.)
1262 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 4 สุวรรณา เวชธรรมา
(2 ก.ย. 65 08:37 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 ก.ย. 65 09:33 น.)
1264 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 4 วันที่ 15-20 ส.ค. 2565 2 สุวรรณา เวชธรรมา
(14 ส.ค. 65 12:28 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(14 ส.ค. 65 12:34 น.)
1269 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์
(9 พ.ย. 65 12:28 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 พ.ย. 65 12:29 น.)
1272 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 2 พิชุดา การีเวท
(9 ก.ย. 65 10:13 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ก.ย. 65 10:18 น.)
1271 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 สุวรรณา เวชธรรมา
(2 ก.ย. 65 08:40 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 ก.ย. 65 09:36 น.)
1273 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 2 พิชุดา การีเวท
(14 ต.ค. 65 08:38 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(17 ต.ค. 65 14:52 น.)
1274 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 น.ส.อภิชญา จันทร์มั่น
(24 ส.ค. 65 18:40 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 ส.ค. 65 18:44 น.)
1276 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 2 นาตยา สวัสดิ์กว้าน
(8 ก.ย. 65 17:21 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(4 ต.ค. 65 11:31 น.)
1281 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 5 วันที่ 10 ก.ย. 2565 1 ิวิราวรรณ บุญเลิศ
(23 ส.ค. 65 09:17 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 ส.ค. 65 15:18 น.)
1282 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 นางอมรา ทรัพย์ทอง
(1 ก.ย. 65 09:42 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ก.ย. 65 09:44 น.)
1284 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 5 วันที่ 10 ก.ย. 2565 1 วิทยา
(22 ส.ค. 65 08:31 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ส.ค. 65 15:35 น.)
1286 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 2 อาภาพรณ์ บุญจันทร์
(30 ส.ค. 65 10:43 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(31 ส.ค. 65 16:23 น.)
1287 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 2 นางสาวสุภาพร สระทองพร
(24 ส.ค. 65 11:38 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 ส.ค. 65 15:13 น.)
1288 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 5 วันที่ 10 ก.ย. 2565 2 คุณจันธิมา อินทะมาศ
(9 ก.ย. 65 14:03 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ก.ย. 65 14:21 น.)
1289 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 5 วันที่ 10 ก.ย. 2565 1 นางรำพึง สีแดง
(5 ก.ย. 65 16:57 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(5 ก.ย. 65 16:58 น.)
1290 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 5 วันที่ 10 ก.ย. 2565 1 นางสาวสุจิตรา คำดำ
(22 ส.ค. 65 15:42 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(24 ส.ค. 65 15:19 น.)
1291 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 อานนท์ ชูกร
(11 ต.ค. 65 11:49 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 ต.ค. 65 13:28 น.)
1292 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 กชนิภา สุขจิตร
(22 ส.ค. 65 11:01 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ส.ค. 65 11:05 น.)
1294 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 2 ปัทมา อินทรจันทร์
(30 ส.ค. 65 13:59 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(31 ส.ค. 65 16:27 น.)
1295 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน
(31 ส.ค. 65 16:59 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(31 ส.ค. 65 17:06 น.)
1296 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 5 วันที่ 10 ก.ย. 2565 1 นายชัยยา สีภา
(2 ก.ย. 65 14:56 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 ก.ย. 65 15:03 น.)
1297 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 5 วันที่ 10 ก.ย. 2565 1 นายชัยชนะ คำแก้ว
(9 ก.ย. 65 14:23 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 ก.ย. 65 14:35 น.)
1301 ระยอง   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 26-30 ก.ย. 2565 1 ศศิชา วงษ์วิเชียร
(29 ส.ค. 65 09:48 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(29 ส.ค. 65 09:59 น.)
1302 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 นางสาวนิภาพรรณ เจริญทัศน์
(1 ก.ย. 65 11:16 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ก.ย. 65 18:59 น.)
1303 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 จิตตานันท์ ตั้งจิตร
(30 ส.ค. 65 10:12 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(30 ส.ค. 65 10:21 น.)
1305 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 2 นายสมัย โนตะครุ
(12 ต.ค. 65 10:55 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 ต.ค. 65 10:56 น.)
1307 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 นางสาวจันทร์นภา เสมศรี
(8 ก.ย. 65 14:06 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 ก.ย. 65 16:25 น.)
1311 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 สุภฉาย เรืองศรี
(31 ส.ค. 65 10:52 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 ส.ค. 65 11:25 น.)
1312 ระยอง   จป. ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 3 วันที่ 17-18 พ.ย. 2565 5 พนิตา รุ่งเรือง
(31 ส.ค. 65 14:51 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(31 ส.ค. 65 20:30 น.)
1314 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 6 วันที่ 22 ต.ค. 2565 3 นายสมนึก เมฆวิลัย
(20 ก.ย. 65 16:02 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 ก.ย. 65 11:13 น.)
1316 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 น.ส.นงลักษณ์ ทองเมือง
(3 ก.ย. 65 17:05 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(3 ก.ย. 65 17:06 น.)
1319 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 6 วันที่ 22 ต.ค. 2565 1 ณัฐนิชา คลังมณี
(19 ก.ย. 65 15:07 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(19 ก.ย. 65 15:09 น.)
1320 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 นางสาวปาริชาต คำฤาชา
(16 ก.ย. 65 09:28 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(16 ก.ย. 65 13:22 น.)
1480 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 7 วันที่ 26 พ.ย. 2565 1 ปรียาภัทร์ นัท
(15 พ.ย. 65 08:35 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(15 พ.ย. 65 08:55 น.)
1324 ระยอง   ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 1 วันที่ 26-30 ก.ย. 2565 1 ปพิชญา ชลธี
(9 ก.ย. 65 09:48 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 ก.ย. 65 15:49 น.)
1326 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 6 วันที่ 22 ต.ค. 2565 3 เฌอริสา
(3 ต.ค. 65 10:05 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(3 ต.ค. 65 10:26 น.)
1329 กรุงเทพฯ   จป. ระดับบริหาร รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 ก.ย. 2565 1 พนมนุช สมิตานนท์
(13 ก.ย. 65 01:46 น.)
นางสาวอรพิน เครือน้ำคำ
(13 ก.ย. 65 13:03 น.)
1330 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 ศิริพร วงษ์นิล
(10 พ.ย. 65 09:31 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 พ.ย. 65 09:32 น.)
1333 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 ศิวพร พิมพะกร
(19 ต.ค. 65 10:22 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(19 ต.ค. 65 11:34 น.)
1334 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 จริยาภรณ์ จันทะศิลป์
(27 ก.ย. 65 16:41 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(28 ก.ย. 65 09:10 น.)
1335 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 2 รัชตะ ต้นสำโรง
(29 ก.ย. 65 13:46 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(29 ก.ย. 65 14:22 น.)
1368 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 พิเชษฐ์ ชัยพลบาล
(2 ต.ค. 65 20:18 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(3 ต.ค. 65 09:18 น.)
1341 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 นายวงศธร ขวัญมงคล
(23 ก.ย. 65 16:50 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(23 ก.ย. 65 19:06 น.)
1345 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 5 จีรนันท์ ซองศิริ
(3 ต.ค. 65 11:20 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(3 ต.ค. 65 11:36 น.)
1347 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 2 นันทิชา จิตอารีย์
(25 พ.ย. 65 17:35 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(25 พ.ย. 65 17:36 น.)
1349 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 นางสาวสุพัตรา ทองกัญญา
(3 ต.ค. 65 10:05 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(3 ต.ค. 65 10:29 น.)
1350 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 6 วันที่ 22 ต.ค. 2565 1 นายมาฆะ พลานนท์
(11 ต.ค. 65 10:07 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 ต.ค. 65 10:10 น.)
1352 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 3 ปทิตตา เปรมปวีร์
(20 ก.ย. 65 15:47 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 ก.ย. 65 11:09 น.)
1353 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 นางสาวเบญจวรรณ พัดสำฤทธิผล
(28 ก.ย. 65 11:09 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(28 ก.ย. 65 13:18 น.)
1354 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 5 วันที่ 8 ต.ค. 2565 1 รวินท์นิภา ศรีนวลจันทร์
(21 ก.ย. 65 10:56 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(21 ก.ย. 65 14:57 น.)
1356 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 5 วันที่ 5-10 ก.ย. 2565 1 นางสาวจันทร์นภา เสมศรี
(21 ก.ย. 65 16:31 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(22 ก.ย. 65 10:47 น.)
1359 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 2 น.ส.นวพร ศรีอร่าม
(27 ก.ย. 65 15:17 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(28 ก.ย. 65 09:11 น.)
1360 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 ชัชวาลย์ ณ เกาะลอย
(30 ก.ย. 65 15:31 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(30 ก.ย. 65 15:49 น.)
1365 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 6 วันที่ 22 ต.ค. 2565 1 นางสาวสุภาพร สระทองพร
(3 ต.ค. 65 12:54 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(3 ต.ค. 65 13:01 น.)
1367 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 อินทิรา คำผง
(3 ต.ค. 65 11:17 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(3 ต.ค. 65 11:37 น.)
1369 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 2 วราภรณ์ ช้างกระทัด
(26 ต.ค. 65 13:17 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(26 ต.ค. 65 13:18 น.)
1371 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 6 วันที่ 22 ต.ค. 2565 1 วัชรี สุขเกษม
(19 ต.ค. 65 14:09 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(19 ต.ค. 65 14:09 น.)
1372 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 นางสาวภาอร สุทธวัน
(6 ต.ค. 65 17:02 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(6 ต.ค. 65 18:47 น.)
1374 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 6 วันที่ 22 ต.ค. 2565 2 ปรียาพร พ่วงพลอย
(1 ต.ค. 65 11:29 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 ต.ค. 65 12:36 น.)
1375 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 23-28 พ.ค. 2565 1 วริสา หารต๊ะ
(29 ก.ย. 65 15:37 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(29 ก.ย. 65 15:40 น.)
1377 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 7 วันที่ 26 พ.ย. 2565 1 ปิยะพันธ์ ทาทอง
(3 พ.ย. 65 13:38 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(3 พ.ย. 65 15:07 น.)
1380 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 2 เกษม จำปาซ่อนกลิ่น
(6 ต.ค. 65 08:49 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(6 ต.ค. 65 09:23 น.)
1382 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 5 วันที่ 8 ต.ค. 2565 1 พีระณัฐ พัฒนชลาลัย
(3 ต.ค. 65 09:04 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(3 ต.ค. 65 17:44 น.)
1383 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 3 พัชรี เสาะสนธิ์
(19 ต.ค. 65 14:50 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(20 ต.ค. 65 09:08 น.)
1385 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 นิศารัตน์ พิพิธกุล
(14 ต.ค. 65 12:24 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 ต.ค. 65 12:28 น.)
1386 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 2 อารีรัตน์ ถือโคตร
(7 ต.ค. 65 13:56 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(7 ต.ค. 65 14:05 น.)
1388 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 นิศารัตน์ พิพิธกุล
(14 ต.ค. 65 12:26 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 ต.ค. 65 12:29 น.)
1390 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 นิศารัตน์ พิพิธกุล
(14 ต.ค. 65 12:27 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 ต.ค. 65 12:30 น.)
1392 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 2 วิชญารัตน์ ลิ้มประเสริฐ
(10 ต.ค. 65 09:11 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 ต.ค. 65 09:17 น.)
1394 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 7 วันที่ 26 พ.ย. 2565 2 วราภรณ์ ช้างกระทัด
(29 พ.ย. 65 10:34 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(29 พ.ย. 65 17:34 น.)
1398 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 นิศารัตน์ พิพิธกุล
(14 ต.ค. 65 13:19 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(18 ต.ค. 65 12:40 น.)
1401 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 7 วันที่ 26 พ.ย. 2565 1 ิวิราวรรณ บุญเลิศ
(25 ต.ค. 65 09:44 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(27 ต.ค. 65 10:12 น.)
1403 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 ธันยพร ทับมี
(10 ต.ค. 65 16:27 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 ต.ค. 65 16:28 น.)
1405 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 2 วราภรณ์ แสนมุข
(19 ต.ค. 65 13:56 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 ต.ค. 65 09:26 น.)
1406 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 น.ส.เกศินี รักยิ้ม
(13 ต.ค. 65 08:35 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(18 ต.ค. 65 16:26 น.)
1412 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 นายสุทธิรัตน์ ชำนาญกูล
(21 ต.ค. 65 09:49 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(27 ต.ค. 65 10:12 น.)
1413 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 7 วันที่ 26 พ.ย. 2565 1 นางสาวสุจิตรา คำดำ
(31 ต.ค. 65 14:46 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 พ.ย. 65 10:48 น.)
1416 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 7 วันที่ 26 พ.ย. 2565 1 นางสาวนิภาพรรณ เจริญทัศน์
(25 ต.ค. 65 15:40 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(27 ต.ค. 65 10:10 น.)
1417 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 3 ปฎิภาณ บัวแช่ม
(9 พ.ย. 65 18:35 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(9 พ.ย. 65 18:35 น.)
1418 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 2 นางสุดาวรรณ ล้นเหลือ
(12 ต.ค. 65 09:46 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 ต.ค. 65 09:46 น.)
1419 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 1 จรัญญา จันทรมาณีย์
(2 พ.ย. 65 11:40 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(2 พ.ย. 65 11:41 น.)
1421 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 2 กมลรัตน์ สุจริตจันทร์
(15 พ.ย. 65 18:12 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 พ.ย. 65 11:40 น.)
1422 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 นภัสสรณ์ ไชยะ
(10 พ.ย. 65 11:02 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 พ.ย. 65 12:07 น.)
1426 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 17-22 ต.ค. 2565 2 ณชญาดา ขวัญใจ
(18 ต.ค. 65 17:37 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(18 ต.ค. 65 17:37 น.)
1424 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 2 นภัสสรณ์ ไชยะ
(12 พ.ย. 65 15:47 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 พ.ย. 65 15:47 น.)
1425 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 ธิดารัตน์ สิทธิไพศาลกุล
(2 พ.ย. 65 15:30 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(7 พ.ย. 65 14:19 น.)
1427 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 2 นายภักดี กวนสี
(11 พ.ย. 65 13:41 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 พ.ย. 65 14:14 น.)
1430 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 ภัทรา เอี่ยมดารา
(18 พ.ย. 65 16:01 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(18 พ.ย. 65 16:03 น.)
1431 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 7 วันที่ 26 พ.ย. 2565 1 ภัทรา เอี่ยมดารา
(18 พ.ย. 65 16:03 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(18 พ.ย. 65 16:04 น.)
1432 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 นางสาวเกศยา พวงบานเย็น
(21 พ.ย. 65 15:48 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(21 พ.ย. 65 15:49 น.)
1435 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 3 นภัสสรณ์ ไชยะ
(10 พ.ย. 65 10:58 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 พ.ย. 65 12:12 น.)
1436 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 นภัสสรณ์ ไชยะ
(12 พ.ย. 65 15:41 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 พ.ย. 65 15:41 น.)
1437 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 นายวิทยา วีระวัฒนวงศ์
(11 พ.ย. 65 12:50 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 พ.ย. 65 14:13 น.)
1438 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 คุณนันท์ภัคพร สามศรีกษิดิ์เดช
(10 พ.ย. 65 12:05 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 พ.ย. 65 12:05 น.)
1441 ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 6 วันที่ 28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2565 1 อังษณา อ้างอิง
(26 ต.ค. 65 09:22 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(26 ต.ค. 65 10:29 น.)
1446 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 นภัสสรณ์ ไชยะ
(12 พ.ย. 65 15:43 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(12 พ.ย. 65 15:44 น.)
1448 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 6 วันที่ 22 ต.ค. 2565 1 นายบัณฑิต แก้วเจริญผล
(27 ต.ค. 65 09:49 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(27 ต.ค. 65 09:50 น.)
1452 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 ก้องเกียรติ กาลจักร์
(7 พ.ย. 65 15:23 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 พ.ย. 65 09:25 น.)
1449 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 7 วันที่ 26 พ.ย. 2565 1 นางสาว อติญา เจตธำรงชัย
(3 พ.ย. 65 09:26 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(3 พ.ย. 65 15:08 น.)
1451 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 7 วันที่ 26 พ.ย. 2565 1 ไปรยา โพดพันธ์
(28 ต.ค. 65 13:14 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(28 ต.ค. 65 16:24 น.)
1454 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 2 มโนชา บุญชู
(10 พ.ย. 65 16:54 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 พ.ย. 65 16:55 น.)
1458 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 7 วันที่ 26 พ.ย. 2565 1 วราภรณ์ ช้างกระทัด
(29 พ.ย. 65 10:28 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(29 พ.ย. 65 17:35 น.)
1459 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 2 จุฬารัตน์ ทอพิมาย
(8 พ.ย. 65 10:53 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 พ.ย. 65 10:57 น.)
1461 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 7 วันที่ 26 พ.ย. 2565 1 อำพล มะลิเลื้อย
(1 พ.ย. 65 17:17 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(1 พ.ย. 65 17:25 น.)
1462 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ(สอบซ่อม) รุ่นที่ 7 วันที่ 26 พ.ย. 2565 1 นายยมนา ชาเหลา
(11 พ.ย. 65 10:25 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(11 พ.ย. 65 11:06 น.)
1463 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 3 นางสาวนภัสสรณ์ ไชยะ
(10 พ.ย. 65 11:00 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(10 พ.ย. 65 12:10 น.)
1464 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 2 คุณอรุณี
(7 พ.ย. 65 15:17 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 พ.ย. 65 09:24 น.)
1465 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 นาย พจศกร ทองพรหม
(2 พ.ย. 65 14:23 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(8 พ.ย. 65 09:19 น.)
1470 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 2 อาทิตย์
(11 พ.ย. 65 10:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 พ.ย. 65 11:05 น.)
1471 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 5 มณีเนตร บวบทอง
(23 พ.ย. 65 17:23 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(23 พ.ย. 65 18:32 น.)
1478 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 1 คุณอริสรา
(14 พ.ย. 65 16:44 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(14 พ.ย. 65 16:49 น.)
1482 กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ รุ่นที่ 7 วันที่ 21-26 พ.ย. 2565 2 จิรัชญา
(23 พ.ย. 65 10:08 น.)
นางสายสุดา บรรเลงจิต
(23 พ.ย. 65 12:37 น.)

พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2022-11-14 08:47:19am

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 94

Yesterday 443

Week 846

Month 2133

All 532425

Currently are 17 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 94

Yesterday 443

Week 846

Month 2133

All 532425

Currently are 17 guests and no members online