indus_logo-210.png

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR)

65kmutnb10_2.png

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR)

    เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน คือการสร้างวัตถุเสมือนจริง สภาพแวดล้อมเสมือนจริง หรือข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ เช่น รูปภาพ วัตถุ 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว หรือ เสียง มาสร้างเป็นสภาวะโลกเสมือนจริงโดยมีมุมมองผ่านทางแว่นหรืออุปกรณ์มองภาพแบบสวมบนศีรษะ เพื่อนำเสนอสื่อในรูปแบบของโลกเสมือนจริงซึ่งผู้ใช้งานสามารถมองเห็น หยิบจับ หรือได้ยินเสียง ในโลกเสมือนจริงนั้นได้   เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนจึงสามารถสร้างสภาวะจำลองที่ต้องการให้ผู้ใช้เข้าไปมีส่วนร่วมกับสื่อได้ เช่นการสร้างสภาวะจำลองที่เสี่ยงอันตรายหรือการสร้างสภาวะจำลองของอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีราคาแพงสำหรับใช้ในการฝึกอบรม เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากเป็นการฝึกปฏิบัติผ่านอุปกรณ์หรือสถานการณ์จริง ได้แก่ การจำลองสภาพแวดล้อมการจัดสถานที่ การจำลองการขับเครื่องบิน การฝึกซ่อมบำรุงเครื่องจักร หรือการสร้างภาพจำลองกล้ามเนื้อในทางการแพทย์ เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าสื่อในรูปแบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสามารถสร้างแรงจูงใจในการเข้าถึงข้อมูล เพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพของสื่อได้ยิ่งขึ้น และมีประโยชน์ต่อทุกองค์กรในอนาคต


    สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนขึ้นเพื่อถ่ายทอด ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทักษะการใช้งาน เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนแก่ผู้เข้าฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสื่อดิจิทัลในรูปแบบสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน  และนำไปต่อยอดพัฒนาให้เกิดประโยชน์ กับตัวผู้เข้าฝึกอบรมและองค์กรในการนำเสนองานในยุคดิจิทัล ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม

สร้างประสบการณ์ Content ยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน จำนวน 1 วัน

  • เป็นหลักสูตรพื้นฐาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนมาประยุกต์ใช้งาน


การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน จำนวน 1 วัน

  • เป็นหลักสูตรปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้งาน VR Software Development สร้างสื่อเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เพื่อพัฒนาสื่อการศีกษาและการเรียนการสอน

การสร้างนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน จำนวน 2 วัน

  • หลักสูตรปฏิบัติการ สำหรับบุคคลทั่วไปและภาคอุตสหกรรม ในการออกแบบโมเลด 3D และ การใช้งาน VR Software Development ในการสร้างสื่อ Content ผลิตภัณฑ์ เพื่อการนำเสนอ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน

ค่าลงทะเบียน

หลักสูตร ระยะเวลา ค่าลงทะเบียน
สร้างประสบการณ์ Content ยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 1 วัน  ปกติ 2,500   เหลือเพียง 2,250 บาท
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 1 วัน  ปกติ 2,500   เหลือเพียง 2,250 บาท
การสร้างนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 2 วัน  ปกติ  3,900   เหลือเพียง 3,510 บาท

ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ

กำหนดการหลักสูตรฝึกอบรม ปี 2567

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR)
รุ่นที่ 1 25 เมษายน 2567
รุ่นที่ 2 12 กันยายน 2567
หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR)
รุ่นที่ 1 30 - 31 พฤษภาคม 2567
รุ่นที่ 2 14 - 15 พฤศจิกายน 2567
หลักสูตรสร้างประสบการณ์ Content ยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR)
รุ่นที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2567
รุ่นที่ 2 4 กรกฏาคม 2567

ควบคุมการฝึกอบรมโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

kmutnb.jpg
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร

ศูนย์การเรียนรู้และการเรียนการสอนต้นแบบการสร้างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ 1518 ถ.ประชาราษฎร์1 วงศ์สว่าง  บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800

  • ดร.พัชรินทร์  เหสกุล      09 4154 4635
  • คุณวรรณรวี มหาพันธน์   08 2956 4645 , 0 2555 2616  ,  0 2555 2617
  • คุณมานะ  แก้วแหวน      02 555 2607
จป,จป หัวหน้างาน,จป บริหาร,อบรมจป,อบรม จป,อบรมจป.หัวหน้างาน,อบรมจป.บริหาร,อบรมจป หัวหน้างาน,อบรมจป บริหาร,อบรมจป ระดับหัวหน้างาน,อบรมจป ระดับบริหาร,อบรมหม้อน้ำ,หม้อน้ำ,อบรม หม้อน้ำ,อบรม Boiler,ผู้ควบคุมหม้อน้ำ,หม้อไอน้ำ,อบรมหม้อไอน้ำ,สิ่งแวดล้อม,มลพิษน้ำ,มลพิษอากาศ,กากอุตสาหกรรม,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ,ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ,ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ,ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ,อบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ,อบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ,อบรมผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 39

Yesterday 1706

Week 3803

Month 35668

All 851572

Currently are 9 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 39

Yesterday 1706

Week 3803

Month 35668

All 851572

Currently are 9 guests and no members online