ประวัติหน่วยงานและสัญลักษณ์

 ประวัติความเป็นมา

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนีมาตลอดระยะเวลามากกว่า 60 ปี ซึ่งเน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรกำลังคน โดยเริ่มต้นจากช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ครูช่าง และวิศวกร ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วยการให้ทุนไปศึกษาและฝึกอบรมในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งได้กลับมาสอนอยู่ในคณะต่างๆ นอกจากการส่งคณาจารย์ไปศึกษาต่อแล้ว มหาวิทยาลัยได้รับเครื่องจักรกลและเครื่องคอมพิวเตอร์มาจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีโครงการจะใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศ

        ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักร CNC อุปกรณ์นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เครื่องมือกล เครื่องมือทดสอบวัสดุ เครื่องมือทดสอบงานเชื่อม เป็นต้น ซึ่งยังกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการใช้เพื่อการเรียนการสอน มิได้นำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและกำลังคนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม สาขานำ(Key industries) ที่เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ทักษะหรือเทคโนโลยีค่อนข้างสูง และสามารถทำให้เกิดการเชื่อมโยงได้สูงระหว่างอุตสาหกรรมภายในประเทศ ที่เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้วิชาการสนับสนุน ซึ่งจะสามารถช่วยในการเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการสร้างงานใหม่เพิ่มขึ้น เป็นการลดการนำเข้าของชิ้นส่วนอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ที่ทำให้ประเทศขาดดุลการค้าได้

      เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติโดยรวม มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มดำเนินการโครงการให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและจัดตั้ง “สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม” ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2534 เพื่อสร้างงานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเชื่อมโยงและร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในประเทศอุตสาหกรรมมาเผยแพร่ ให้กับอุตสาหกรรมในประเทศไทย

สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ยุบและปรับโครงสร้างองค์กรของ สพอ.เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยให้มีการแบ่งหน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักงานผู้อำนวยการ
2. ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย
3. ฝ่ายบริการตรวจสอบและทดสอบ
4. ฝ่ายสารสนเทศและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
5. ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม

 ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน (ภาษาไทย)

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 33

Yesterday 412

Week 2250

Month 12240

All 664728

Currently are 13 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 33

Yesterday 412

Week 2250

Month 12240

All 664728

Currently are 13 guests and no members online