บทสรุปผู้บริหารยุทธศาสตร์การพัฒนา สพอ.

         

          สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2534  โดยมีพันธกิจพัฒนาสำนักให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ และชุมชน   สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระหน่วยงานสาธารณะ และชุมชน เพื่อร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล  เพิ่มศักยภาพบุคลากรของสำนักสู่ความเป็นมืออาชีพ  มีวิสัยทัศน์ “ให้บริการทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ และชุมชน  และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ” สำนักได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม โดยนำกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจการให้บริการวิชาการมาพิจารณา ทั้งนี้สำนักได้ระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักด้วย และได้นำเข้าพิจารณาทบทวนในคณะกรรมการบริหารสำนักในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักมีมติเห็นชอบให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (พ.ศ. 2561 -2564) เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ประกอบด้วย

 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

 

ประกอบด้วย  6  เป้าประสงค์ ดังนี้

 1. ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทำงานอย่างมีความสุข
 3. ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการของสำนัก
 4. องค์ความรู้ที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 5. สำนักมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
 6. สำนักมีวัฒนธรรมสีเขียว

 

ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์  ดังนี้

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 3. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการบุคลากร
 4. เพิ่มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ในการบริการวิชาการให้มีคุณภาพ
 5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการทางวิชาการแก่ หน่วยงานภาครัฐภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะและชุมชน
 6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากร
 7. สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว

 

กำหนดตัวชี้วัดไว้  10  ตัวชี้วัด  ดังนี้

 1. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
 2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์กร
 3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 5. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก
 6. จำนวนงบประมาณที่ได้รับจากการบริการวิชาการที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก
 7. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะและชุมชน
 8. จำนวนโครงการที่ให้บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 9. จำนวนกิจกรรม/โครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
 10. จำนวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวิจัย/นวัตกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียว

 

          ซึ่งสำนักจะมุ่งมั่นผลักดันการดำเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามตัวชี้วัดเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรลุวิสัยทัศน์ในการให้บริการทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ และชุมชน  และสามารถพึ่งพาตนเองได้

 

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 84

Yesterday 443

Week 836

Month 2123

All 532415

Currently are 16 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 84

Yesterday 443

Week 836

Month 2123

All 532415

Currently are 16 guests and no members online