บทสรุปผู้บริหารยุทธศาสตร์การพัฒนา สพอ.

         สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเป็นส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2534  โดยมีพันธกิจเพื่อพัฒนาสำนักให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ และชุมชน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระหน่วยงานสาธารณะ และชุมชน เพื่อร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล  เพิ่มศักยภาพบุคลากรของสำนักสู่ความเป็นมืออาชีพ  สำนักได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้จัดทำขึ้นในช่วงที่มีบริบทแวดล้อมส่งผลกระทบต่อความท้าทายที่สำนักต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ส่งผลให้สำนักต้องปรับตัวรองรับการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (พ.ศ. 2566 - 2570) ขึ้น มีทิศทางการพัฒนาสำนักอย่างชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวและผลักดันให้สำนักไปสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ “ให้บริการทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ และชุมชน  และสามารถพึ่งพาตนเองได้” อย่างแท้จริง โดยนำกรอบทิศทางของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจการให้บริการวิชาการมาพิจารณา ทั้งนี้สำนักได้ระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ประกอบด้วย

      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ (Academic Service Excellence)
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence)

ประกอบด้วย  7  เป้าประสงค์ ดังนี้

 1. พึ่งพาตนเองด้วยการหารายได้จากงานบริการวิชาการ
 2. มีระบบนิเวศ (Ecosystem) การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
 3. เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ (Branding) ที่ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่น จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะเฉพาะ (SMART People)
 5. เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
 6. บริหารและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 7. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์  ดังนี้

 1. ส่งเสริมให้มีระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรและความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ สำหรับงานบริการวิชาการ
 2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับงานบริการวิชาการอย่างยั่งยืน
 3. ส่งเสริมให้มีระบบนิเวศ (Ecosystem) ในด้านการบริการวิชาการ
 4. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 5. สร้างแบรนด์ทางการตลาด (Marketing Brand) และภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) สำหรับใช้เพื่อประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ
 6. ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และจิตสำนึกการรักองค์กร
 7. พัฒนากลไกการส่งเสริมทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรแบบยั่งยืน
 8. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมบริการเพื่อบุคลากร
 9. พัฒนาระบบงานบริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสำนักอย่างยั่งยืน
 10. ส่งเสริมให้บุคลากรรักองค์กร มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
 11. ปรับปรุงสภาพทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของ สพอ. ให้มีวัฒนธรรมสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กำหนดตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ไว้  12  ตัวชี้วัด  ดังนี้

 1. จำนวนรายได้จากงานบริการวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ
 2. จำนวนรายได้จากงานบริการวิชาการจากหน่วยงานภาคเอกชน
 3. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่มีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการต่อบุคลากรของสำนัก
 4. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกต่อระบบสนับสนุนงานบริการวิชาการของสำนัก
 5. ร้อยละของจำนวนโครงการที่สำนักให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากจำนวนโครงการเฉลี่ยสามปีย้อนหลัง
 6. ฃร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ (Re-skills/Up-skills/New-skills)
 7. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานได้
 8. ระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนัก
 9. จำนวนกระบวนการที่มีการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลตามเป้าหมายที่กำหนด
 10. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี
 11. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี
 12. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้พื้นที่ทางกายภาพสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


     ซึ่งสำนักจะมุ่งมั่นผลักดันการดำเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามตัวชี้วัดเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) บรรลุวิสัยทัศน์ในการให้บริการทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ และชุมชน  และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 17

Yesterday 1706

Week 3781

Month 35646

All 851550

Currently are 5 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 17

Yesterday 1706

Week 3781

Month 35646

All 851550

Currently are 5 guests and no members online