ประกาศ สพอ.

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 028/2566 วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เรื่อง ให้บุคลากรไปช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นกรณีพิเศษ

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 028/2566 วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เรื่อง ให้บุคลากรไปช่วยปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นกรณีพิเศษ
File Size:
291.15 kB
Date:
06 ตุลาคม 2566
Downloads:
1 x